شرکت تامین سرمایه نوین دارای شرکتهای زیر مجموعه به شرح ذیل می باشد که در همه موارد نماینده و یا نمایندگان این شرکت به عنوان عضو هیئت مدیره در هیئت مدیره حضور دارند.