اوراق بهادار با نام قابل نقل و انتقالي است كه نشان‌دهندۀ مالكيت مشاع دارندۀ آن در دارايي‌ها، كالاها، خدمات، پروژه معين يا حقوق و منافع ناشي از انجام فعاليت‌هاي اقتصادي مشخص است و بر مبناي قرارداد وكالت منتشر مي شود.

موضوع وكالت، انجام فعاليت‌هاي اقتصادي مبتني بر معاملات موضوع عقود اسلامي در چارچوب قوانين و مقررات كشور با هدف كسب سود از طريق اقداماتي از قبيل خريد، فروش، اجاره، ساخت يا ايجاد دارايي/كالا/خدمات و انعقاد قراردادهاي مربوطه از محل منابع ناشي از انتشار اوراق وكالت است.

  • بانی در ايران به ثبت رسيده و مركز اصلي فعاليت آن در ايران باشد.
  • اظهارنظر بازرس و حسابرس شركت در خصوص صورت‌هاي مالي دو سال مالي اخير بانی مردود يا عدم اظهارنظر نباشد.
  • مجموع جريان نقدي حاصل از عمليات بانی در دو سال مالي اخير مثبت باشد.
  • نسبت مجموع بدهي‌ها به دارايي‌هاي بانی حداكثر 90 درصد باشد.

  • نيابت پذير باشد.
  • در شرع و قانون منع نشده باشد.
  • معلوم و معين باشد.
  • هيچگونه محدوديت يا منع قانوني، قراردادي و قضايي براي انجام موضوع وكالت وجود نداشته باشد.