قـرارداد سـلف قـراردادي اسـت كـه براسـاس آن، كالا بـا قيمـت معيـن در زماني مشـخص در آينـده تحويـل گرديـده و بهـاي آن در هنـگام معاملـه پرداخـت ميگـردد. ایـن قـرارداد یکـی از ابزارهـای تأمیـن مالـی تولیدکننـدگان کالاهـا می­باشـد.

یکـی از مشـکلات خریدارانـی کـه وارد قرارداد سـلف می شـوند عـدم وجـود بـازار ثانویـه بـرای ایـن قـرارداد و عـدم امـکان نقـد شـوندگی آن تا سررسـید به دلایـل شـرعی مـی باشـد. زیرا اگر خریـدار، کالایی را به سـلف خریده باشـد، قبل از سررسـید نمی­توانـد آن را بفروشـد. بـرای رفـع ایـن مشـکل در معاملات سـلف، نوآوری جدیـدی در بازار سـرمایه تحـت عنوان قراردادهـای سـلف مـوازی مطرح شـده اسـت. این ابـزار علاوه بر ایـن که بـرای تولیدکنندگان کالاهـا امـکان تأمیـن مالـی فراهم مـی­آورد، یـک ابـزار سـرمایه‏گذاری در اوراق بهـادار کالایی بـرای سـرمایه گـذاران نیز به شـمار مـی‏رود. براسـاس سـاز وکار معاملات سـلف مـوازی مقدار معینـی از دارایـی پایه به فروش می­رسـد کـه وجـه قـرارداد مذکـور باید نقـدی پرداخـت و دارایی پایه در سررسـید مشـخصی در آینده تحویـل شـود. در طـول دورۀ معاملاتـی قـرارداد، خریـدار سـلف اول می­توانـد اقدام بـه فروش دارایـی پایـه بـه میـزان خریداری شـده در قرارداد سـلف اول به شـخص دیگـری در قالب یک قـرارداد سـلف ثانویـه کنـد. این قـرارداد سـلف ثانویـه را سـلف مـوازی می­گویند. به طور معمول دوره عمر اوراق سلف موازی یک سال است و بانی)متقاضی تامین مالی( اصل و سود اوراق را در پایان عمر اوراق پرداخت می کند.

  • شخص حقوقی باشد
  • شرکت توانایی تحویل مقدار کالا به میزان مبلغ انتشار اوراق را در بورس کالا/ انرژی داشته باشد.
  • شرکت توانایی پرداخت اصل وسود اوراق را در سررسید داشته باشد

  • دارایی پایه (دارایی موضوع قرارداد سلف استاندارد) در بورس کالا/ انرژی پذیرفته شده باشد.
  • دارایی پایه دارای سابقه عرضه توسط متقاضی تأمین مالی در بورس کالا/ انرژی باشد.