ابزاری مناسب جهت ساخت دارایی­های فیزیکی منجمله ساخت کارخانه، هواپیما، کشتی و ... می­باشد که از طریق انعقاد یک قرارداد سفارش ساخت با لحاظ یک سری ویژگی­های معین در مدت زمان مشخص ساخته خواهد شد. حداکثر سقف تأمین مالی توسط این ابزار به اندازه ارزش ریالی هزینه­های ساخت دارایی موضوع قرارداد استصناع، وضعیت مالی متقاضی و توانایی پرداخت هزینه­های مالی ناشی از انتشار اوراق می­باشد. حداکثر عمر اوراق می­تواند به میزان 80 درصد مجموع دوره ساخت و عمر اقتصادی دارایی موضوع قرارداد سفارش ساخت باشد. وجوه ناشی از انتشار اوراق بر اساس صورت وضعیت به صورت مرحله­ای در اختیار بانی قرار می­گیرد و نهاد واسط می­تواند با اخذ ضمانتامه بانکی بدون قید و شرط، حداکثر تا 20 درصد مبلغ کل اوراق را به عنوان پیش پرداخت به بانی پرداخت نماید.

  • بانی در ايران به ثبت رسيده و مركز اصلي فعاليت آن در ايران باشد.
  • اظهارنظر بازرس و حسابرس شركت در خصوص صورت‌هاي مالي دو سال مالي اخير بانی مردود يا عدم اظهارنظر نباشد.
  • مجموع جريان نقدي حاصل از عمليات بانی در دو سال مالي اخير مثبت باشد.
  • نسبت مجموع بدهي‌ها به دارايي‌هاي بانی حداكثر 90 درصد باشد.

  • هر نوع دارايي كه امكان ساخت و تحويل آن در مواعد زماني مورد نظر باني وجود داشته باشد. دارايي‌هايي كه به مقادير زياد و به طور مستمر در كوتاه‌مدت توليد مي‌شود، نمي‌تواند مبناي انتشار اوراق قرار گيرد.
  •  هيچگونه محدوديت يا منع قانوني، قراردادي يا قضايي براي ساخت و انتقال دارايي وجود نداشته باشد.
  •  از زمان شروع ساخت تا پايان سررسيد اوراق، دارايي بايد از پوشش بيمه‌اي مناسب و كافي از جمله بيمه مسئوليت مدني و بيمه تمام خطر پروژه برخوردار باشد.
  •  تمامي مجوزهاي قانوني لازم براي ساخت آن از مراجع ذيربط اخذ شده باشد.