روش‌های تامین مالی بدهی به معنای تامین منابع مالی مورد نیاز به روش استقراض از سرمایه‌گذاران خارج از سهامداران شرکت می‌باشد. از جمله مزایای عمده استفاده از روش‌های تامین مالی بدهی می‌توان به ایجاد سپر مالیاتی، حفظ درصد مالکیت سهامداران (خصوصاً در مواردی که منابع مالی برای دوره زمانی محدودی مورد نیاز است) و حفظ سود باقیمانده اشاره نمود. از طرفی استفاده از روش‌های تامین مالی بدهی ضمن کاهش جریان نقدی آزاد شرکت‌ها و افزایش ریسک اعتباری، مستلزم دارا بودن وثائق کافی می‌باشد.

Are foreign legal or real investors able to invest in debt securities in Iran capital market?

A foreigner or an Iranian with capital of foreign origin can apply for a trading license to SEO. A trading license is a license issued by an organization to an applicant for the purpose of buying, selling, or buying and selling securities on any stock exchange or over-the-counter market.

Is it possible to finance foreign exchange in Iran capital market?

According to capital market regulations, it is possible to issue various types of debt securities in foreign currency and based on currencies such as Euros and Dollars.

Is it possible to spend the financing resources for investment outside Iran?

According to the regulations for issuing debt securities of SEO, if a license is obtained from this organization, it is possible to spend the resources obtained from issuance in different locations.

Is it possible to issue Islamic securities and offer them to foreign investors through capital markets outside Iran?

According to the current process of issuing Islamic securities in Iran, if there is a connection between Iran stock exchanges and other countries and if the relevant regulations are formulated, it is possible to publish and offer Islamic securities in foreign capital markets.

Is it possible to cover investment risk in Iran through Islamic financial instruments?

Due to the development of various financial instruments in Iran capital market and increasing the depth of the market, including derivatives, it is possible to cover investment risk through various instruments.

Is it possible to issue foreign financial instruments in Iran capital market?

According to the current process of issuing Islamic securities in Iran, if there is a connection between the stock exchanges of Iran and other countries and if the relevant regulations are formulated, it is possible to issue foreign financial instruments in the Iran capital market.

Can foreign companies be financed by issuing debt securities in Iran capital market?

No, according to the issuance instructions, the applicant company must be registered in Iran and its main center of activity must be in Iran.

Do companies with foreign shareholders have the possibility of financing through the issuance of bonds in Iran capital market?

For companies registered in Iran, where the total ownership of their real shareholders who are not Iranian citizens and their legal shareholders who are not registered in Iran is less than fifty percent, it is possible to finance by issuing bonds in the capital market.