Menu

مدیریت دارایی ها

تامین سرمایه نوین با در اختیار داشتن شبکه ای از مدیران حرفه ای سرمایه گذاری و اولین ارائه کننده خدمات بانکداری اختصاصی در ایران، مدیریت بیش از 100 هزار میلیارد ریال از دارایی های سرمایه گذاران را در قالب ده ها صندوق سرمایه گذاری مشترک و بانکداری اختصاصی بر عهده داشته و با استراتژی صیانت از منابع سرمایه گذاران، تاکنون توانسته ضمن ایفای تعهد خود در تحقق بازده های برآوردی، عایدی قابل رقابت و معقولی را برای صاحبان سرمایه فراهم نماید.