جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تامین سرمایه نوین در روز سه شنبه مورخ 11 خرداد ماه سال 1400  ساعت 14 برگزار گردید