Menu

مشاورۀ فروش (جذب سرمایه) شرکت و پروژه

خدمات مشاورۀ فروش شامل مجموعۀ خدمات به شرکت های فروشنده (Sell-side) ایده، پروژه و کسب و-کار در قالب موارد زیر به مشتریان عرضه می شود:
ارزیابی اولیۀ فروش
ارزشیابی
بازاریابی فروش
ارزیابی پیشنهادهای خرید
بررسی جزئیات طرح (ریزکاوی- Due Diligence)
انعقاد قرارداد معامله

1. ارزیابی اولیۀ فروش

درگام نخست، در تعامل با مشتری به ارزیابی اولیۀ مالی، عملیاتی و حقوقی طرح موردنظر وی برای فروش پرداخته می شود تا بدین وسیله آمادگی لازم جهت معرفی به خریداران فراهم گردد. در تکمیل این ارزیابی، تأمین سرمایه با بهره مندی از شبکۀ گستردۀ خود، مذاکرات غیررسمی را با شبکۀ خریداران ترتیب می دهد که به مظنه ای از بازار فروش طرح موردنظر دست یابد. به این ترتیب، احتمال فروش یا جذب سرمایه برای طرح در کوتاه ترین زمان ممکن ارزیابی می شود و در صورت برخورداری از پتانسیل لازم طرح، مرحلۀ دوم فرایند مشاورۀ فروش به مشتری ارائه می گردد.

2. ارزشیابی

در این بخش، طرح موردنظر مشتری با روش های مناسب ارزشیابی می شود تا مبنایی منطقی در مذاکره با خریداران در هنگام بازاریابی فروش حاصل گردد.

3. بازاریابی فروش

در بازاریابی فروش، مذاکره رسمی با خریداران بالقوه با اتخاذ استراتژی مناسب، آغاز می شود. بی تردید شبکۀ ارتباطی ما دسترسی به این خریداران را آسان و زمان بازاریابی را کاهش می دهد. پس از تعیین خریداران، اقدامات لازم جهت عدم افشای اطلاعات طرح شما ترتیب داده می شود و از محرمانه ماندن اطلاعات اطمینان خاطر حاصل می گردد.

4. ارزیابی پیشنهادهای خرید

پس از شناسایی و مذاکره با خریداران، قیمت اولیۀ پیشنهادی ایشان و شرایط پرداخت آن اخذ و به دقت بررسی می گردد. در پایان این بررسی ها، خریداران برتر جهت پیشبرد فرایند مشاورۀ فروش انتخاب می شوند.

5. ریزکاوی

به جرأت می توان گفت بررسی جزئیات طرح (ریزکاوی- Due Diligence)، مهم ترین و مؤثرترین اقدام در فروش موفق طرح می باشد. در این بخش، تأمین سرمایل نوین با بهره مندی از تخصص و تجربۀ خود می کوشد به نحو احسن جزئیات طرح مشتریان و چشم انداز آن را با چنان دقت و دانشی در اختیار خریدار منتخب قرار دهد که موجب حداکثر منافع برای هر دو طرف معامله گردد.

6. انعقاد قرارداد معامله

پس از طی مراحل تشریح شده، قرارداد معاملۀ فروش طرح با لحاظ حقوق و خواسته های هر دو طرف در تعامل با تأمین سرمایه تنظیم و منعقد می گردد.

مشاورۀ خرید (سرمایه گذاری) شرکت و پروژه

خدمات مشاورۀ خرید در تأمین سرمایۀ نوین در قالب موارد زیر به مشتریان عرضه می شود:
ارزیابی اولیۀ خرید
بازاریابی خرید
ارزشیابی و بررسی جزئیات طرح (ریزکاوی- Due Diligence)
انعقاد قرارداد معامله

1. ارزیابی اولیۀ خرید

پس از دریافت درخواست خرید مشتری و آگاهی از کم و کیف خواستۀ وی، مذاکرۀ غیررسمی با فروشندگان آغاز می گردد. بدیهی است شبکۀ ارتباطی تأمین سرمایه در صنایع مختلف، زمان ارزیابی اولیه را به نحو قابل توجهی کوتاه می سازد. چنان چه نتایج این بررسی ها بیان گر تحقق اهداف مشتری در خرید طرح موردنظر باشد، مراحل بعدی مشاوره ادامه می یابد.

2. بازاریابی خرید

در این بخش، مذاکرات رسمی با فروشندگان طرح موردنظر آغاز می شود. در این راستا، مستندات اولیه ای از فروشندگان اخذ می شود و آن دسته از فروشندگان که شرایط موردنظر مشتری را فراهم سازند، برای مذاکرات انتخاب می گردد. به این ترتیب، طرح های منتخب در ادامۀ مسیر مشاورۀ خرید خواهند بود.

3. ارزشیابی و ریزکاوی

در ارزشیابی و ریزکاوی طرح (Due Diligence)، جزئیات طرح های منتخب از ابعاد مختلف نظیر حقوقی، مالی، مالیاتی، سرمایۀ انسانی، ساختار سازمانی و ... موردارزیابی قرار می گیرد. با همکاری متخصصان صنعت و بهره مندی از دانش و تخصص خود در حوزۀ مالی، به مشتری این اطمینان داده می شود که در میان طرح های منتخب، کدامیک از شرایط لازم و کافی جهت خرید برخوردار است. نتیجۀ نهایی این مرحله، تعیین قیمت نهایی معامله و شرایط پرداخت آن می باشد.

4. انعقاد قرارداد معامله

پس از انجام موفقیت آمیز مراحل تشریح شده، قرارداد خرید با در نظر گرفتن حداکثر ساختن منافع مشتری و لحاظ تمام شرایط حقوقی و مالی هر دو طرف در تعامل با تأمین سرمایه تنظیم و منعقد می گردد. تأمین سرمایه پس از انعقاد قرارداد، بنا به درخواست مشتری، در مواردی نظیر مشاورۀ استراتژیک نیز در کنار وی خواهد بود.

مشاورۀ ادغام شرکت ها

پیشرفت در مسیر تعالی، رفع نابسامانی و خروج از زیان ده بودن فعالیت، بهره گیری از مشوق های مالیاتی، رهایی از بندهای بوروکراسی اداری و حذف ستادهای گسترده در سازمان‌ها و نهادها از مهم‌ترین دلایل حرکت به‌سمت ادغام شرکت‌های مختلف می‌باشد. طرح موضوعات فوق به هر دلیل که باشد، نیاز به توجه و ارزیابی دقیق و گسترده در کلیة سطوح مشمولین ادغام دارد. به‌خصوص نبود جایگاه روشن و تعریف‌شده در قانون تجارت و پرداختن به آن در برخی قوانین غیر مرتبط (همچون قانون مالیات‌های مستقیم)، موانع و ابهاماتی را در این‌ خصوص ایجاد نموده است. تیم اصلاح ساختار تأمین سرمایۀ نوین با آگاهی به شرایط یادشده و همکاری با شرکت های حقوقی، حسابرسی و مالیاتی خدمات زیر را به مشتریان با هدف بیشینه سازی اثربخشی ادغام موردنظر در فرایند ادغام شرکت ها ارائه می دهد:
1. مشاورۀ مالی ادغام و کسب اطمینان نسبی از ایجاد هم افزایی حاصل از ادغام
2. مشاورۀ اخذ مجوز لازم جهت ادغام شرکت ها از مراجع ذی‌صلاح
3. مشاورۀ انحلال شرکت ها (درصورت لزوم)
4. مشاورۀ ابعاد مالیاتی، حسابداری و تأمین اجتماعی ناشی از ادغام شرکت ها

مشاورۀ اصلاح ساختار سرمایه

آشکار است شرکت ها برای توسعۀ فعالیت خود نیاز به جذب سرمایه به روش های مختلف دارند که انتخاب ترکیب بهینۀ آن با توجه به شرایط و ویژگی های منحصرد به فرد شرکت ها حائز اهمیت می باشد. لیکن، هر یک از روش های تأمین مالی دارای ریسک و بازدهی مخصوص به خود بوده و دستیابی به یک ساختار بهینه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از چالش های اصلی مدیران به شمار می رود. کارشناسان اصلاح ساختار در تأمین سرمایۀ نوین شرکت ها را در انتخاب بهترین ترکیب سرمایه با درنظر گرفتن تمامی عوامل برونزا نظیر تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ ارز و سایر متغیرهای کلان و همچنین عوامل درونزا نظیر میزان بلوغ صنعت، فرصت های رشد شرکت، پیش بینی سودآوری شرکت و نوسانات آن یاری می نمایند.

ارزشیابی شرکت ها و امکان سنجی پروژه ها

تیم اصلاح ساختار مالی شرکت ها در تأمین سرمایۀ نوین تاکنون خدمات ارزشیابی را به ده ها شرکت را به شرکت های فروشنده و خریدار ارائه داده و از تجربۀ غنی در این حوزه برخوردار است. در ارزشیابی شرکت ها تلاش می شود ارزش شرکت به روش ها و تحت سناریوهای مختلف برآورد و مناسب ترین برآورد ارزش گردد. علاوه بر ارزشیابی شرکت ها، خدمات مشاورۀ امکان سنجی طرح و پروژه ها در صنایع مختلف به مشتریان ارائه و بازدهی پروژه تحت شرایط عدم قطعیت ارزیابی می شود.

ارائه درخواست

شما می توانید جهت دستیابی به اطلاعات بیشتر در این حوزه و آشنایی با خدمات آن، به واحد ادغام و تملیک و ارزش‌یابی مراجعه نموده و یا با تلفن‌ زیر تماس حاصل فرمائید.
84341000- داخلی 401